Nghĩa vụ của luật sư trong việc giữ bí mật thông tin

Câu hỏi Luật sư K là đại diện theo ủy quyền cho ông A trong giải quyết vụ tranh chấp bản quyền với Công ty Cổ phần X. Do vậy, luật sư K biế...

Trường hợp luật sư không được thực hiện dịch vụ pháp lý

Câu hỏi Bà B có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông D ở tỉnh X, do sinh sống ở tỉnh Y nên bà B có ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và thuê luật...

Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

 Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

Hợp đồng dịch vụ pháp lý của luật sư được pháp luật quy định như thế nào

Câu hỏi Công ty trách nhiệm hữu hạn A có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng thuê quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần B. Công ty TN...

Ngoài việc bảo vệ quyền lợi cho thân chủ tại tòa án, luật sư còn được làm những việc gì?

Câu hỏi Xin hỏi, ngoài việc bảo vệ quyền lợi cho thân chủ tại tòa án, luật sư còn được làm những việc gì? Trả lời Câu hỏi củ...

Luật Luật sư số 12/VBHN – VPQH của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2012

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư...

Luật Luật sứ số 65/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật Luật sứ số 65/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006