Vi phạm luật Luật sư và quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư

Câu hỏi
Nhiều người nói rằng, luật sư P nhận thực hiện mọi vụ, việc theo yêu cầu của khách hàng; vụ, việc nào không giải quyết được thì luật sư P thuê lại luật sư khác làm thay. Xin hỏi, pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?
Trả lời

Luật luật sư quy định luật sư chỉ nhận vụ, việc theo khả năng của mình và không chuyển giao vụ, việc mà mình đã nhận cho luật sư khác làm thay. Như vậy, nếu đúng như phản ánh thì luật sư P đã vi phạm Luật luật sư và Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư.

          Cụ thể, Điều 24 Luật luật sư quy định:
- Luật sư tôn trọng sự lựa chọn luật sư của khách hàng; chỉ nhận vụ, việc theo khả năng của mình và thực hiện vụ, việc trong phạm vi yêu cầu của khách hàng.
- Khi nhận vụ, việc, luật sư thông báo cho khách hàng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng.
- Luật sư không chuyển giao vụ, việc mà mình đã nhận cho luật sư khác làm thay, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc trường hợp bất khả kháng.
Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư cũng quy định: Luật sư tôn trọng sự lựa chọn luật sư của khách hàng; chỉ nhận vụ việc theo khả năng chuyên môn, điều kiện của mình và thực hiện vụ việc trong phạm vi yêu cầu hợp pháp của khách hàng (Điểm 6.2 Quy tắc 6)


Trân trọng./.