Luật Luật sư số 12/VBHN – VPQH của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2012

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật
sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

                                                       TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY