Luật Luật sứ số 65/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật Luật sứ số 65/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006
Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
                                                           TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY