Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư

Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư