Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – Nghề nghiệp của Luật sư

Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định này hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – Nghề nghiệp của Luật sư