Các nguyên tắc hành nghề luật sư

Câu hỏi
Đề nghị cho biết, khi hành nghề, luật sư phải tuân theo những nguyên tắc nào?
Trả lời
Nhằm chuyên nghiệp hóa cao đội ngũ luật sư và tuyệt đối tuân thủ pháp luật, hướng tới mục tiêu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Điều 5 Luật luật sư quy định 05 nhóm nguyên tắc cơ bản mà luật sư phải tuân thủ khi hành nghề là:
- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
- Tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.
- Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.
- Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư.
Trân trọng./.