Hợp đồng dịch vụ pháp lý của luật sư được pháp luật quy định như thế nào

Câu hỏi
Công ty trách nhiệm hữu hạn A có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng thuê quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần B. Công ty TNHH A đã làm đơn khởi kiện Công ty cổ phần B ra Tòa án. Công ty A muốn thuê luật sư làm đại diện để bảo vệ quyền lợi. Công ty A hỏi, hợp đồng dịch vụ pháp lý được ký với luật sư được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời
Điều 26 Luật luật sư quy định, luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý. Hợp đồng dịch vụ pháp lý phải được làm thành văn bản và có những nội dung chính sau đây:
- Tên, địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng, đại diện của tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân;
- Nội dung dịch vụ; thời hạn thực hiện hợp đồng;
- Quyền, nghĩa vụ của các bên;
- Phương thức tính và mức thù lao cụ thể; các khoản chi phí (nếu có);
- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
- Phương thức giải quyết tranh chấp.
 Trân trọng./.