Vai trò của Đoàn luật sư và Liên đoàn luật sư Việt Nam

Câu hỏi


Đề nghị cho biết vai trò của Đoàn luật sư và Liên đoàn luật sư Việt Nam?

Trả lời
Đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Liên đoàn luật sư Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.
    Theo quy định tại Điều 7 Luật luật sư thì tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư được thành lập để:
    - Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư;
    - Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư;
    - Giám sát việc tuân theo pháp luật, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;
    - Thực hiện quản lý hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.
Trâ trọng./.