Luật Luật sư số 12/VBHN – VPQH của Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2012

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư...

Luật Luật sứ số 65/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật Luật sứ số 65/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư về cơ sở đào tạo nghề luật sư, trợ giúp pháp lý của luật sư,...

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Câu hỏi Đề nghị cho biết hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gồm những giấy tờ gì? Thủ tục thực hiện như thế nào?